Trường hợp

06171340146240
Ngành luyện kim

06171340146240
Ngành đường sắt

06171340146240
Ngành công nghiệp tàu thủy